Scientific Papers NaUKMA. Economics
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2519-4739
E-ISSN: 2519-4747

Редакційна політика

Галузь та проблематика

У журналі публікуються оригінальні статті, матеріали проблемного і дискусійного характеру, оригінальні теоретичні та емпіричні дослідження в галузі економічної теорії, маркетингу, менеджменту, бізнесу.

Тематична спрямованість статей:

 1. Теоретичні та методологічні проблеми економічної та фінансової теорії
 2. Історія економічної думки
 3. Теоретичні та методологічні проблеми бухгалтерського обліку та аудиту
 4. Проблеми Європейської інтеграції та світової економічної глобалізації
 5. Теоретичні та практичні проблеми інвестування, страхування, банківської справи.
 6. Проблеми фінансового ризик-менеджменту
 7. Моделювання в системах мікро- і макроекономіки.
 8. Методи прийняття економічних та фінансових рішень на різних ієрархічних рівнях.
 9. Моделі та методи економічної динаміки, стійкості й рівноваги.
 10. Методи дослідження операцій та теорії систем.
 11. Адаптивні системи в економіці.
 12. Теорія та практика менеджменту та маркетингу (фінансовий, виробничий, інвестиційний та ін. аспекти).
 13. Проблеми освіти в галузі економіки, фінансів, маркетингу, менеджменту
 14. Економетрика (методи статистичного аналізу і прогнозування).
 15. Комп’ютерні системи й інформаційні технології в економіці, фінансах, аудиті, маркетингу тощо.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Статті, подані до журналу для публікації проходять процедуру сліпого рецензування. Метою рецензування є підвищення якості наукових статей, що публікуються у журналі. Процедура рецензування є анонімною для рецензента та для авторів. 

Редакція журналу приймає до розгляду статті та проводить первинну перевірку на відповідність технічним вимогам до оформлення.

Редакція може повернути статтю на доопрацювання на цьому етапі , якщо:

 • відсутній повний пакет супровідних документів;
 • оформлення статті не відповідає встановленим вимогам;
 • тематика статті не відповідає профілю видання;
 • стаття повністю або частково не належить автору (автор вчинив плагіат);

За умови, якщо технічні умови дотримані, стаття відправляється на процедуру сліпого рецензування. До рецензування залучаються авторитетні науковці та практики за фахом статті. Від імені редакції рецензенту направляється лист із проханням про рецензування. До листа додається закодована стаття та типова форма рецензії. У рецензії висвітлюються такі питання:

 • чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
 • чи має зміст статті певну новизну;
 • чи відповідає стаття науковому рівню журналу; 
 • чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної по даному питанню літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів; 
 • у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об'єктивними та неупередженими.

За результатами рецензування стаття може бути відправлена на доопрацювання автору або відхилена в разі, якщо:

 • назва статті не відповідає змісту;
 • стаття написана на низькому науковому рівні;
 • порушена в статті проблема втратила актуальність.

Рішення редакції направляється автору (авторам). Статті, що підлягають доопрацюванню, надсилаються автору (авторам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації щодо змісту статті. У разі повернення статті на доопрацювання, вона може бути виправлена згідно з вимогами у тижневий термін та передана для подальшої обробки.

Датою подання рукопису вважається день надходження до редакції, у разі доопрацювання – день отримання виправленого тексту.Остаточне рішення про публікацію статті приймає редколегія з врахуванням отриманих рецензій.

 

Періодичність публікації

Журнал виходить 1 раз на рік. Інформація щодо кінцевого терміну подачі статей до журналу розміщена на сайті.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Редакційна політика та етичні норми

Журнал є міжнародним науковим економічним рецензованим виданням, основним завданням якого є публікація статей з метою їх поширення в науковому середовищі. В журналі публікуються тільки оригінальні статті пов’язані з дослідженням актуальних економічних явищ.

Редакційна політика журналу базується на етичних принципах щодо діяльності видавців (Committee of Publication Ethics)

Редакційна політика журналу зокрема передбачає:

-                здійснення відбору матеріалів таким чином, аби задовільнити потреби читачів, підтримувати належну якість публікацій, робити внесок у розвиток наукової думки у галузі економіки;

-                прийняття статті до друку базується на її оригінальності та чіткості викладу, значимості для наукового напряму, до якого вона належить та для журналу;

-                відповідальність видавця за інформування авторів щодо технічних вимог до оформлення та тематичних вимог до змісту статей, які можуть бути опублікованими у журналі;

-                рішення про прийняття статті до друку у журналі приймається на основі сліпого рецензування, таким чином забезпечується об’єктивність та неупередженість при відборі статей;

-                дотримуватися заявлених строків прийняття, відбору та публікації статей;

-                недопущення розголошення даних, що представлені у поданих до редакції матеріалах до їх публікації;

-                дотримання авторських та суміжних прав авторами та видавцем журналу;

-                дотримання конфіденційності особистих даних, які надаються видавцю для контакту з авторами в процесі підготовки статті до публікації.

Відповідальність за точність фактичного матеріалу (даних, дат, власних назв, цитат тощо) та якість перекладу несе автор.

Автори зберігають за собою авторські права на твір та одночасно надають журналі «Наукові записки НаУКМА. Економічні науки» право першої публікації, що дозволяє розповсюджувати даний матеріал із зазначенням автора та первинної публікації у цьому журналі.

 

Вартість публікації

Публікації для співробітників Національного університету "Києво-Могилянська академія" безкоштовні, для авторів з інших установ вартість друку одного аркушу формату А4 становить 40 грн. Оплата здійснюється в разі прийняття статті до друку за наданими реквізитами.

 

Індексування

Журнал «Наукові записки НаУКМА. Економічні науки» проіндексовано в науково-репозитарних базах, наукометричних базах даних та наукових пошукових системах:

 

Політика самоархівування

Препринт

Автор може депонувати препринт (версія документу перед експертним оглядом) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це препринт матеріалу, поданого для публікації в журналі "Наукові записки НаУКМА. Економічні науки", що видається Національним університетом Києво-Могилянська академія).

Постпринт та авторська копія

Автор може депонувати постпринт (версія документу після експертного огляду, з внесеними правками) та авторську копію (машинопис остаточної версії документу) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це схвалена до друку рецензована версія статті. Опублікована версія статті доступна у журналі "Наукові записки НаУКМА. Економічні науки" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").

Версія видавця

Автор може депонувати опубліковану версію видавця (створений видавцем PDF-файл) у будь-якому сховищі та зробити його загальнодоступним з посиланням на видавця та журнал: ("Це опублікована версія статті, доступна у журналі "Наукові записки НаУКМА. Економічні науки" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").