DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739112016124797

Характеристичні особливості ризик-менеджменту в сегментів мікрокредитування

Andriy Kaminskyi

Анотація


Досліджено характеристичні особливості організації ризик-менеджменту в сегменті коротких (мікро-) кредитів. Показано, що параметри кредитних відносин у цьому сегменті мають суттєві відмінності. Досліджено відмінності оцінки кредитного ризику у цьому сегменті. Запропоновані підходи до оптимізації системи ризик-менеджменту. Пояснено логіку аналізу та оцінки ризику при реалізації онлайн-кредитування.

Ключові слова


кредитний ризик-менеджмент; мікрокредитування; онлайн-кредитування

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasyurenko, O. V., & Podchesova, V. Yu. (2011). Suchasni kontseptsii upravlinnia kredytnym ryzykom yak osnovni skladovi protsesu upravlinnia kredytnym ryzykom banku [Contemporary concepts of credit risk management as key components of credit risk management in a bank]. Actual problems of economics, 1 (115), 170-177.

Kaminskyi, A. B. (2006). Modelyuvannya finansovykh ryzykiv: monohrafiya [Modelling financial risks: monography]. Kyiv: Vydavnycho-polihrafichnyy tsentr “Kyyivs’kyy universytet”.

Kaminskyi, A. B. (2015). Metodolohichni osnovy vykorystannia potentsialu biuro kredytnykh istorii u kredytnii diialnosti [Methodological Fundamentals of Credit Bureau Potential.

Using In Credit Activity]. Naukovi zapysky NaUKMA. Ekonomichni nauky [Scientific Papers NaUKMA. Economics], 172, 38-44.

Krykliy, O. A., & Maslak, N. H. (2008). Upravlinnya kredytnym ryzykom banku: monohrafiya [Management of the bank credit risk: monography]. Sumy: UABS NBU.

Nevmerzhyts’kyy, Ye. I. (2011). Rozvytok kredytnykh byuro v Ukrayini [The development of credit bureaus in Ukraine].Doctoral thesis abstract: Kyyivs’kyy nats. ekon. un-t imeni Vadyma Het’mana, Kyiv, 20 p.

Postanova Pravlinnya Natsional’noho banku Ukrayiny No. 361 vid 2 serpnya 2004 roku “Pro zatverdzhennya Metodychnykh rekomendatsiy shchodo orhanizatsiyi ta funktsionuvannya system ryzyk-menedzhmentu v bankakh Ukrayiny” [The NBU Act “On methodological guidelines on the organization and operation of risk management in banks of Ukraine”]. (2004, August 2). National Bank of Ukraine.

Andresen, R. (2007). The Credit Scoring Toolkit. Oxford: Oxford University Press.

Caskey, J. (2002). The Economics of Payday Lending. Filene Research Institute. Retrieved from https://filene.org/assets/pdfreports/1752-81_Payday_Lending.pdf.

Payday Lending in America: Who Borrows, Where They Borrows and Why? (2012). Report of the Pew Charitable Trusts. Retrieved from www.pewtrusts.org/small-loans.

Siddiqi, N. (2006). Credit Risk Scorecards. Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring. John Wiley & Sons, Inc.

Stegman, M. (2007). Payday Lending. The Journal of Economic Perspectives, 21, (1), 169-190.

Thomas, L., Edelman, D., & Crook, J. (2002). Credit Scoring and its Applications. SIAM monographs on mathematical modeling and computation.


Copyright (c) 2019 Andriy Kaminskyi

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.