DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739312018150584

Контроль економічної концентрації як форма підтримання конкуренції на ринку

L’ubov Kuzmenko

Анотація


Статтю присвячено дослідженню проблем економічної концентрації та захисту конкуренції в національній економіці. Акцентовано увагу на тому, що в умовах глобалізації світової економіки загострюється конкуренція підприємств-товаровиробників. Конкуренція природно виникає на ринку і водночас є обов’язковою умовою його існування і розвитку, систематично змушує знижувати індивідуальні витрати виробництва, економити ресурси, домагатися найбільш раціонального поєднання використовуваних факторів виробництва. Загострення конкурентної боротьби за збут продукції змушує суб’єктів господарювання постійно шукати нові можливості й резерви для збуту своєї продукції, удосконалювати технології для створення якісних товарів із метою підвищення здатності перемагати в конкурентній боротьбі. У статті підкреслено, що не будь-яка конкуренція сприяє ефективному функціонуванню ринку: недобросовісна конкуренція чинить негативний вплив на економіку.

Оцінку діяльності будь-якого суб’єкта господарювання в умовах конкуренції проводить покупець, який, керуючись власними інтересами, віддає перевагу товарам того чи того конкурента. Одним з основних способів підвищення конкурентоспроможності підприємства є економічна концентрація суб’єктів господарювання, яка полягає в укрупненні розмірів підприємств, що може призводити до монополізації ринків. Автор звертає увагу, що для будь-якого суб’єкта господарювання характерним є прагнення до монополії, до витіснення конкурента з ринку, до розширення сфери своєї діяльності. Посилюючи ринкову владу, підприємці прагнуть встановити контроль над цінами та чинниками, що визначають діяльність підприємства на ринку. Надвисока монополізація послаблює ринкову конкуренцію. Запропоновано як найважливіший засіб вирішення цієї проблеми проведення послідовної, економічно обґрунтованої антимонопольної політики, зокрема шляхом розробки системи обмежень на економічну концентрацію тощо. Доведено, що найважливішими завданнями державної політики у сфері підвищення конкурентоспроможності можна визначити усунення бар’єрів підприємницької діяльності, вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції. Особливу увагу в статті було приділено аналізу основних підходів та недоліків для здійснення ефективного державного контролю за економічною концентрацією з метою запобігання обмеженню конкуренції, виникненню і посиленню монополізації, розумного захисту ринків та виявленню їхніх переваг і недоліків


Ключові слова


глобалізація; контроль за економічною концентрацією; монополізм; горизонтальні злиття; конкуренція; економіка; регулювання; ринок; ціни

Повний текст:

PDF

Посилання


The Law of Ukraine “On Protection of Economic Competition”. (2011). Verkhovna Rada official web portal. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2210-14.

Schumpeter, J. A. (2007). The theory of economic development. Mосква : Exmo.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On se­paration of activities on transportation and storage (loading, selection) of natural gas”. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/496-2016-%D0%BF.


Copyright (c) 2019 L’ubov Kuzmenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.