DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739112016124812

Порівняння методів моделювання регіональних економічних системи кластерного типу

Danylo Pyrogov

Анотація


Під час політичної та економічної кризи перед суспільством постає багато питань щодо регіонального розвитку країни, оскільки регіон – базова макроекономічна одиниця, яка впливає на добробут країни. Запропоновано ефективний спосіб регіонального розвитку на основі економічних систем кластерного типу. Проаналізовано основні підходи до моделювання подібних систем та визначено оптимальний у розрізі поточних українських реалій.

Ключові слова


регіон; кластер; моделювання; економічна система; кластерна структура

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakaev, A. A., Gritsenko, V. I., & Bondarenko, G. V. (1999). Kompleks makroekonomicheskih modeley prognozirovaniya ekonomiki Ukrainyi po razlichnyim stsenariyam ee razvitiya [Complex of macroeconomic models for Ukraine’s economy forecasting under the different development scenarios]. Vestn. SevGTU. Ekonomika i finansyi, 21, 95-100.

Bakaev, A. A., Bondarenko, G.V., & Lebeda, G.B. (1994). Metodika sistemnogo konstruirovaniya kompleksa modeley prognozirovaniya sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Ukrainyi [Methods of system construction of themodel complex for socio-economic development of Ukraine forecasting]. Ekonomiko-matematicheskoe modelirovanie sotsialno-ekonomicheskih sistem: sb. nauchn. tr. NAN Ukrainyi. In-t kibernetiki im. V. M. Glushkova. 55-63.

Bureeva, N. N. (2007). Mnogomernyiy statisticheskiy analiz s ispolzovaniem PPP “STATISTICA”. Uchebno-metodicheskiy material po programme povyisheniya kvalifikatsii “Primenenie programmnyih sredstv v nauchnyih issledovaniyah i prepodavanii matematiki i mehaniki”. [Multidemencional statistical analysis with the usage of PPP Statistica]. Nizhniy Novgorod.

Voynarenko, M. P. (2013). Klasteryi v institutsionalnoy ekonomike: monografiya [Clusters in the institutional economy. Monography]. SPb.: ANO IPEV.

Gavrilov, A. I. (2002). Regionalnaya ekonomika i upravlenie: ucheb. posob. dlya vuzov [Regional economy and management, study guide]. M.: YuNITI-DANA.

Heyets’, V. M., & Semynozhenko, V. P. (2006). Innovacijni perspektyvy Ukrayiny: monografiya [Innovational prospectives of Ukraine. Monography]. Harkiv: Konstanta.

Heyets’, V. M. et al. (2005). Modeli i metody sotsial’no-ekonomichnoho prohnozuvannya: pidruchnyk [Models and methods of socio-economic planning: textbook]. Kharkiv: “INZhEK”.

Heyets’, V. M. (2008). Klastery i merezhevi struktury v ekonomitsi – tema dosyt’ tsikava, ale do kintsya shche ne vyvchena [Clusters and network structures – interesting but underdeveloped topic of research]. Ekonomist, 10, 10-11.

Denisov, G. A. (2011). O primenenii balansovyih modeley v upravlenii klasterami regionalnoy ekonomiki [About usage of balance models in the cluster management of the regional economy]. Novyie tehnologii, 2, 79-83.

Bakayev, O. O., Bazhan, L. I., Bakayev, L. O., Bober, K. A., & Hrytsenko, V. I. (2005). Ekonomiko-matematychni modeli ekonomichnoho zrostannya, Mizhnar. nauk.-navch. tsentr inform. tekhnolohiy ta system. [Economic and mathematical models of economic development, international learning centre of informational technologies and systems]. K.: Nauk. dumka.

Voynarenko, M. P. (2014). Klastery v ekonomitsi Ukrayiny: Monohrafiya [Clusters in the Ukrainian economy: monography]. Khmel’nyts’kyy: KhNU, FOP Mel’nyk A. A.

Mamonova, V. V. (2010). Klastery yak instrument rehional’noho rozvytku: materialy naukovo-praktychnoho seminaru [Clusters as instrument of regional development: materials of sciencepractical seminar]. Kh.: KharRI NADU.

Romashko, S. M., Savras, I. Z., Selivestov, R. H., & Yurynets’, R. V. (2013). Modelyuvannya sotsial’no-ekonomichnoho rozvytku terytoriy: nauk.-metod. Rozrobka [Modelling of regional socio-economic development: scince-methodological reading]. K.: NADU.

Odintsova, L. A. (2007). Planirovanie na predpriyatii: Uchebnik dlya vuzov [Enterprise planning: textbook for universities]. M.: Akademiya, 272 p.

Porter, M. E. (2005). Konkurentsiya [Competititvness]. Izdatelskiy dom «Vilyams».

Putilov, V. A., & Gorohov, A. V. (2002). Sistemnaya dinamika regionalnogo razvitiya : mnogorafiya [System dynamics of the regional development: monography]. Murmansk: NITs «Pazori».

Rayzberg, B. A., Lozovskiy, L. Sh., & Starodubtseva, E. B. (2007). Sovremennyiy ekonomicheskiy slovar [Contemporary economics vocabulary]. M.: INFRA-M.

Tshay, S. M. (1991). Zadachi kalendarnogo planirovaniya na seti slozhnoy strukturyi [Problems of the calendar planning on the network of complex structure]. Novosibirsk: NTU Novosibirsk.

Ponomarenko, V. S., Kizimyi, N. A., & Klebanovoy, T. S. (2009). Sovremennyie problemyi modelirovaniya sotsialnoekonomicheskih sistem. Kolektivna monografIya [Contemporary problems of socio-economic systems modeling. Collective monography]. K., M.: FLP Aleksandrova K. M.: ID «INZhEK».

Sukhorukov, A. I., & Kharazishvili, Yu. M. (2012). Modelyuvannya ta prohnozuvannya sotsial’no-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrayiny: monohrafiya [Modeling and forecasting of the socio-economic development of Ukraine’s regions]. K.: NISD.

Tarasyuk, H. M., Shvab, L. I. (2005). Planuvannya diyal’nosti pidpryyemstva: Navch. Posib [Planning in the enterprice activity]. K.: Karavela.

Yanenkova, I. H. (2013). Orhanizatsiynyy resurs innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Organizational resource of the economic development]. Doctoral thesis abstract. Kyiv.

Kriesel, D. (2007). A brief introduction to neural Networks. No official publisher. Retrieved from http://www.dkriesel.com.

Mirkin, B. (1996). Mathematical Classification and Clustering, Dordrecht. Kluwer Academic Publishers.

Graupe, D. (2013). Principles of artificial neural networks. Singapore: World Scientific.

Porter, М. Е. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press.


Copyright (c) 2019 Danylo Pyrogov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.