Про журнал

Галузь та проблематика
Процес рецензування
Періодичність публікації
Політика відкритого доступу
Архівування
Редакційна політика та етичні норми
Вартість публікації
Індексування
Політика самоархівування
Історія журналу

 

Галузь та проблематика

У журналі публікуються оригінальні статті, матеріали проблемного і дискусійного характеру, оригінальні теоретичні та емпіричні дослідження в галузі економічної теорії, маркетингу, менеджменту, бізнесу.

Тематична спрямованість статей:

 1. Теоретичні та методологічні проблеми економічної та фінансової теорії
 2. Історія економічної думки
 3. Теоретичні та методологічні проблеми бухгалтерського обліку та аудиту
 4. Проблеми Європейської інтеграції та світової економічної глобалізації
 5. Теоретичні та практичні проблеми інвестування, страхування, банківської справи.
 6. Проблеми фінансового ризик-менеджменту
 7. Моделювання в системах мікро- і макроекономіки.
 8. Методи прийняття економічних та фінансових рішень на різних ієрархічних рівнях.
 9. Моделі та методи економічної динаміки, стійкості й рівноваги.
 10. Методи дослідження операцій та теорії систем.
 11. Адаптивні системи в економіці.
 12. Теорія та практика менеджменту та маркетингу (фінансовий, виробничий, інвестиційний та ін. аспекти).
 13. Проблеми освіти в галузі економіки, фінансів, маркетингу, менеджменту
 14. Економетрика (методи статистичного аналізу і прогнозування).
 15. Комп’ютерні системи й інформаційні технології в економіці, фінансах, аудиті, маркетингу тощо.

 

Процес рецензування

Основна мета процесу рецензування полягає у підвищенні наукової цінності статей, які публікуються в періодичному фаховому виданні «Наукові записки НаУКМА. Економічні науки», шляхом формування об’єктивних процедур відбору авторських рукописів та визначення зважених підходів до розробки рекомендацій щодо їх поліпшення.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені відповідно до встановлених вимог. З метою визначення міри відповідності даним вимогам, наукові статті проходять первинний контроль серед членів редколегії журналу.

За наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття повертається автору для усунення виявлених недоліків із визначенням строку виконання або відхиляється у випадку виявлення плагіату.

Статті, які подаються до періодичного видання, спрямовуються на рецензування експертам, які є фахівцями у відповідній галузі та володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи в межах конкретного наукового напрямку.

Редакція зберігає анонімність рецензентів.

У процесі рецензування висвітлюються такі аспекти:

 • відповідність теми статті науковому профілю журналу;
 • актуальність проблематики статті;
 • відповідність назви статті її змісту;
 • логічність та переконливість наукової аргументації основних положень статті;
 • достатність обґрунтування основних результатів досліджень;
 • наявність елементів наукової новизни;
 • відображення у висновках результатів дослідження;
 • потреба у скороченні, видалені, розширенні чи доопрацюванні деяких частин статті;
 • потреба у доопрацюванні щодо стилю, мови, використаної термінології;
 • достатність кількості та якості літературних джерел, а також коректність посилання на них.

Рецензенти після перегляду матеріалів мають ухвалити одне з наступних рішень:

 • рекомендовано до публікації;
 • рекомендовано повернути на доопрацювання та повторне рецензування;
 • не рекомендовано до публікації (якщо стаття переважно не відповідає вимогам і потребує значного часу для доопрацювання. Автор може подати доопрацьовану статтю повторно до наступного номера видання);
 • не рекомендовано до публікації без можливості повторного подання (якщо поданий текст містить плагіат, не відповідає тематиці журналу або не відповідає рівню журналу).

Остаточне рішення щодо представлених матеріалів ухвалює редакційна колегія видання.

Результати перегляду, зауваження та рекомендації надсилаються авторові електронною поштою.

Відведений на доопрацювання статті час становить не більше одного місяця.

Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного висновку рецензента стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду. Редколегії не вступають у дискусію з авторами відхилених статей.

Редакція залишає за собою право на незначну літературну редакцію текстів і скорочення зі збереженням авторського стилю.

Матеріали публікуються відповідно до затвердженого графіку Видавничого відділу НаУКМА.

 

Періодичність публікації

Журнал виходить 1 раз на рік. 

 

Політика відкритого доступу

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Економічні науки» є журналом  відкритого доступу. Редколегія підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative (BOAI), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукової інформації.

Політика відкритого доступу — це забезпечення безпосереднього відкритого доступу до випусків, підтримка принципів вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Кожний випуск журналу виходить у друкованому й електронному вигляді. Електронну версію обов’язково розміщують у вільному доступі на сайті журналу та в інституційному репозитарії НаУКМА eKMAIR, а також передають до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського для розміщення на порталі «Наукова періодика України».

 

Редакційна політика та етичні норми

Журнал є міжнародним науковим економічним рецензованим виданням, основним завданням якого є публікація статей з метою їх поширення в науковому середовищі. В журналі публікуються тільки оригінальні статті пов’язані з дослідженням актуальних економічних явищ.

Редакційна політика журналу базується на етичних принципах щодо діяльності видавців (Committee of Publication Ethics)

Редакційна політика журналу зокрема передбачає:

-                здійснення відбору матеріалів таким чином, аби задовільнити потреби читачів, підтримувати належну якість публікацій, робити внесок у розвиток наукової думки у галузі економіки;

-                прийняття статті до друку базується на її оригінальності та чіткості викладу, значимості для наукового напряму, до якого вона належить та для журналу;

-                відповідальність видавця за інформування авторів щодо технічних вимог до оформлення та тематичних вимог до змісту статей, які можуть бути опублікованими у журналі;

-                рішення про прийняття статті до друку у журналі приймається на основі сліпого рецензування, таким чином забезпечується об’єктивність та неупередженість при відборі статей;

-                дотримуватися заявлених строків прийняття, відбору та публікації статей;

-                недопущення розголошення даних, що представлені у поданих до редакції матеріалах до їх публікації;

-                дотримання авторських та суміжних прав авторами та видавцем журналу;

-                дотримання конфіденційності особистих даних, які надаються видавцю для контакту з авторами в процесі підготовки статті до публікації.

Відповідальність за точність фактичного матеріалу (даних, дат, власних назв, цитат тощо) та якість перекладу несе автор.

 

Вартість публікації

Публікація в журналі для працівників, аспірантів і докторантів Національного університету «Києво-Могилянська академія», а також членів редколегії, безкоштовна. Для авторів з інших установ вартість публікації становить 1 000 грн. Оплату здійснюють у разі прийняття статті до друку за наданими реквізитами.

 

Індексування

Журнал «Наукові записки НаУКМА. Економічні науки» проіндексовано в науково-репозитарних базах, наукометричних базах даних та наукових пошукових системах:

 

Політика самоархівування

Препринт

Автор може депонувати препринт (версія документу перед експертним оглядом) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це препринт матеріалу, поданого для публікації в журналі "Наукові записки НаУКМА. Економічні науки", що видається Національним університетом Києво-Могилянська академія).

Постпринт та авторська копія

Автор може депонувати постпринт (версія документу після експертного огляду, з внесеними правками) та авторську копію (машинопис остаточної версії документу) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це схвалена до друку рецензована версія статті. Опублікована версія статті доступна у журналі "Наукові записки НаУКМА. Економічні науки" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").

Версія видавця

Автор може депонувати опубліковану версію видавця (створений видавцем PDF-файл) у будь-якому сховищі та зробити його загальнодоступним з посиланням на видавця та журнал: ("Це опублікована версія статті, доступна у журналі "Наукові записки НаУКМА. Економічні науки" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").

 

Історія журналу

Журнал створено 1996 року Національним університетом «Києво-Могилянська академія».