Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Автори зобов'язуються ознайомитися з вимогами до структури та оформлення статті перед подачею матеріалів.
 • Автор засвідчує, що поданий рукопис:

  1. Не був опіблікований і не був поданий до публікації в ніше видання
  2. Не порушує авторських прав інших осіб або організацій.
  3. Відповідає етичним нормам посилань, використання ілюстративного матеріалу, персональних чи інших даних тощо.
 • Автори забезпечують кваліфікований (не машинний) переклад  анотацій, ключових слів та посилань у поданням і несуть відповідальність за його якість
 • Відомості про подання при заповненні відповідної форми на сайті необхідно вказувати двома мовами, посилання вказуються тільки англійською. 

  Для переходу від однієї мови до іншої перед збереженням необхідно змінити мову форми у відповідному вікні та натиснути "Відправити".

 • Поданий руковип буде оплачений у розмірі 40 грн за авторську сторінку (формату А4 з берегами 2 см, текст 14 кеглем з 1,5 інтервалом чи ілюстративний матеріал, який займає сторінку А4) х на кількість сторінок рукопису включно зі списком літератури, назвою, анотаціями, ключовими словами**.

  **пункт про оплату не стосується працівників НаУКМА, членів редколегії журналу та ключових учасників щорічної наукової конференції.

  .

Керівництво для авторів

Для того, щоб мати можливість подати рукописи через сайт, автори повинні зареєструватися на сайті журналу. Зверніть увагу: в пункті реєстраційної анкети "Зареєструватися як" необхідно обрати варіант "Автор: Має можливість надсилати статті до журналу".

Якщо Ви вже зареєстровані, просто увійдіть на сайт та пройдіть 5 кроків подання рукопису для публікації.

СТРУКТУРА СТАТТІ

 1. Індекс УДК
 2. Інформація про автора (авторів)*
 3. Назва статті*
 4. Анотація (коротка - мовою статті, розширена - другою мовою) *
 5. Ключові слова*

*Пункти 2 – 5 подаються двома мовами: на початку повний перелік мовою статті, наприкінці після списку літератури другою мовою (українською або англійською).

        Увага! Анотація другою мовою (не мовою статті) повинна містити не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова, і мати таку структуру: мета дослідження, методи дослідження, результати дослідження, можливе застосування результатів дослідження, висновки (детальніше див. Оформлення окремих структурних елементів).

 1. Код за JEL класифікацією
 2. Вступ та постановка проблеми
 3. Аналіз останніх досліджень та публікацій
 4. Невирішені частини проблеми
 5. Мета та завдання статті
 6. Виклад основного матеріалу дослідження
 7. Висновки та пропозиції щодо подальших досліджень
 8. Список літератури**

**Пункт 13 подається двома мовами для статей українською мовою (Список літератури за вимогами ВАК і Referencesза вимогами АРА). Для статей англійською мовою подається тільки References за вимогами АРА.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 • Рекомендований обсяг статті: 10-13 сторінок (перевищення рекомендованого обсягу може стати причиною відхилення матеріалу).
 • Формат сторінки: А4. Поля зліва, знизу та зверху – 20 мм, справа –15 мм.
 • Текст MS Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, вирівнювання по ширині, без переносів слів.
 • Абзацний відступ – 1,25 см (Формат → Абзац → Перший рядок → Відступ на). Робити абзацні відступи пробілами і табуляторами не можна.
 • Жодних інтервалів між абзацами основного тексту бути не повинно.
 •  Посилання на літературу необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі.
 • Всі статистичні дані та цитати мають бути підкріплені посиланнями на джерела.

 

ОФОРМЛЕННЯ ОКРЕМИХ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

 

1. Індекс УДК. Зліва великими літерами, шрифт – жирний. Приклад:

УДК 519.8:336.02

 

2. Інформація про автора (авторів)*. Прізвище та ініціали в називному відмінку, вирівняні по лівому краю, курсив.

 
3. Назва статті *. По центру, великими літерами, шрифт – жирний.

 

4. Анотація*:

                А) Коротка анотація мовою статті має рекомендований обсяг 200-250 слів. У анотації має бути викладено загальний опис проблеми, що розглядається у статті; мета статті; застосовані методи дослідження;  основні наукові результати; теоретичне та практичне значення наукових результатів, сфера їхнього застосування. Текст анотації не повинен дублювати вступ або висновки статті. Анотація має бути інформативна (без загальних слів), змістовна (відображати основний зміст статті та результати досліджень), структурована.

                Б) Розширена анотація другою мовою (англійською або українською НАПРИКІНЦІ СТАТТІ) повинна містити не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова, та мати таку структуру:

-        мета дослідження;

-        методи дослідження;

-        результати дослідження;

-        можливе застосування результатів дослідження;

-        висновки.

 

6. Ключові слова*. З абзацу, після слів «Ключові слова: (Keywords:)», 5-6 слів або словосполучень, відокремлених комою. Ключові слова підбирати максимально специфічні, які б характеризували особливість статті, намагайтесь уникати загальної термінології.

 

*Пункти 2–5 подаються двома мовами: українською та англійською.

 

7. Код за JEL класифікацією. Розміщується під ключовими словами, кількість – від 1 до 5, в одному рядку, через кому, напівжирним шрифтом. Наприклад: JEL classіfіcatіon: C12, C14, C18

 

Пункти 8 – 13 подаються основною мовою статті (українською або англійською) у структурованому вигляді із виділенням структурних елементів (жирним шрифтом з абзацу):

8. Вступ та постановка проблеми

9. Аналіз останніх досліджень та публікацій

10. Невирішені частини проблеми

11. Мета та завдання статті

12. Основні результати дослідження

13. Висновки та пропозиції щодо подальших досліджень

14. Список літератури. Перелік використаної літератури наводиться наприкінці мовою статті під заголовком «Список літератури» («References») (вирівняно по центру, жирним, курсив). Список літератури наводиться у порядку цитування або в алфавітному порядку.

Для статті українською мовою: Бібліографічний опис літературних джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Після списку літератури українською надається під заголовком «References» той самий список, оформлений згідно з міжнародним стилем APA

Для полегшення оформлення бібліографії варто скористатися бібліографічними менеджерами, наприклад:  Zotero, Mendeley, EndNote, які допоможуть уникнути помилок в оформленні списку літератури.

Тобто, у статтях українською мовою надається 2 списки літератури (українською ВАК і англійською АРА)

Приклад оформлення посилань:

Список літератури

 1. Івахненков С. В., Конбер Дж. Підходи вчених США до методології науки: план вивчення з метою реформування досліджень бізнесу в Україні / Івахненков С. В., Конбер Дж. // Наукові записки НаУКМА.Економічні науки. – 2015. – Том 172. – С. 33 – 38.

References

 1. Ivakhnenkov, S. V., & Conbere,J. (2015). Approaches of US scholars to research methodology: study plan for Ukrainian reforms in business studies. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 172, 33–38.

Для статті англійською мовою: Бібліографічний опис літературних джерел оформлюється згідно з згідно з міжнародним бібліографічним стандартом APA. Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її назву та бібліографічний опис необхідно перекласти англійською мовою.

Тобто, у статтях англійською мовою надається 1 список літератури (лише англійською за стандартом АРА)

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ТАБЛИЦЬ ТА РИСУНКІВ

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.