Роль культурних та креативних індустрій у забезпеченні сталого розвитку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.40-44

Ключові слова:

культурні індустрії, креативні індустрії, креативна економіка, сталий розвиток, цілі сталого розвитку

Анотація

Культурні та креативні індустрії сприяють соціально-економічному розвитку, а також формуванню екологічної, економічної та соціальної культур шляхом створення сприятливих умов реалізації людського, виробничого, інтелектуального та творчого потенціалу. Дослідження спрямовано на розроблення теоретичних положень щодо культурних і креативних індустрій та обґрунтування їхньої ролі в забезпеченні сталого розвитку. Теоретичним базисом слугували наукові праці вітчизня- них та закордонних авторів, окремі положення нормативно-правових актів, як-от Закон України «Про культуру», Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», міжнародні рамкові документи, зокрема «Порядок денний на ХХІ століття» та доповідь «Наше спільне майбутнє», підготовлені Міжнародною комісією з навколишнього середовища та розвитку ООН.
Узагальнення різних наукових поглядів щодо культурних та креативних індустрій дало змогу дійти висновку, що ці поняття мають суттєві відмінності. З’ясовано, що в сучасній науці питання розмежування видів культурних та креативних індустрій є дискусійними. У зв’язку з чим запропоновано авторське бачення структури культурних і креативних індустрій. Окреслено мету культурних і креативних індустрій, суть якої полягає у стимулюванні, підтримці, забезпеченні відтворення життєдіяльності соціуму, що дало підстави стверджувати про їхню роль у забезпеченні сталого розвитку. Авторський підхід дає змогу розширити наукове бачення сутності та змісту культурних і креативних індустрій, а також окреслити їхню роль у забезпеченні сталого розвитку, що в подальшому буде використано для розроблення маркетингової стратегії культурних та креативних індустрій для досягнення цілей сталого розвитку.

JEL classification: O10, Q01

Біографія автора

Mariia Vasylets, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Василець Марія Андріївна – аспірантка кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська академія»

m.vasylets@ukma.edu.ua

Посилання

Agenda 21. (1992). https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/836/55/PDF/N9283655.pdf

Bakhov, І., Boichenko, Е., Martynovych, N., Nych, Т., & Okolnycha, Т. (2020). Conditions for Development of the Socio-cultural Level of Personality in Today’s Ukrainian Society. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems – JARDCS, 12(04), 1668–1676.

Boichenko, E. (2015). Reproduction of productive forces in the context of regional society development: questions of theory, practice, diagnostics. Kyiv: Hi-Tech press [in Ukrainian].

Department for Culture Media and Sports Great Britain. (1998). www. gov.uk/government/publications/creative-industriesmappingdocuments-1998

Goncharik, A. (2005). Policy in the field of creative industries: foreign experience and Russian realities. http://www.strana-oz.ru/2005/politica-v-oblastitvorcheskich-industriy [in Russian].

Hesmondhalgh, D. (2018). The Cultural Industries. Publishing House of the Higher School of Economics [in Russian].

Horkheimer, M., & Adorno, T. (1997). Dialectics of the Enlightenment: Philosophical Fragments. Medium, Juventa [in Russian].

Jameson, F. (2019). Postmodernism, or, The cultural logic of late capitalism. Gaidar Institute Publishing House [in Russian].

Law of Ukraine No. 2778-VI. (2010). On culture. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text [in Ukrainian].

Lazareva, O. (2017). Cultural industries: two aspects of understanding. Observatory of Culture, 14(6), 670–676 [in Russian].

Martynovych, N., Boichenko, Е., Vivchar, O., Myskova, N., Popovych, O., & Kasianenko, O. (2019). Formation of Educational Level of the Population of Ukraine in the Conditions of Formation of Information Society. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 9(1), 6406–6410.

Report of the International Commission on Environment and Development Council “Our Common Future”. (1987). http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm

Rifkin, J. (2001). The Age of Access. Penguin Putnam.

Strategy of sustainable development “Ukraine – 2020”. Decree of the President of Ukraine No. 5/2015. (2015). http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10

UN report. Creative industries drive economic growth and development. http://www.unesco.org/new/ru/media-services/in-focus-articles/creative-industries-boost-economies-and-development-showsun-report/

Vasetsky, A., & Zuev, S. (2010). Cultural industries as a significant policy factor. Power, 4, 65–69 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-30

Як цитувати

Vasylets, M. (2021). Роль культурних та креативних індустрій у забезпеченні сталого розвитку. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 6(1), 40–44. https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.40-44