DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739112016124782

Монетарні стратегії: загрози реалізації в українській економіці

Svitlana Gluschenko

Анотація


У статті виділено та охарактеризовано фактори та умови економічного розвитку України, що нівелюють очікувані позитивні ефекти монетарних стратегій, зокрема вплив валютного та цінового каналів на українську економіку.

Матеріал надійшов 3.03.2016


Ключові слова


монетарна політика; валютна політика; валютний курс; цінова політика; таргетування інфляції

Повний текст:

PDF

Посилання


Mischenko, V. I., Petryk, O. I., Somik, A. V., & Lisenko, Z. S. (2008). Monetarnyy transmisiynyy mekhanizm v Ukrayini [Monetary transmission mechanism in Ukraine]. K.: Research Center of the National Bank of Ukraine.

Stelmah, V. S. (2009). Monetarna polityka Natsional’noho banku Ukrayiny: suchasnyy stan ta perspektyvy zmin [Monetary policy National Bank of Ukraine: current state and possibilities for change]. K.: Research Center of the National Bank of Ukraine.

Dzyubluk, O. (2012). Osoblyvosti vzayemozv’yazku hroshovo-kredytnoyi ta valyutnoyi polityky v period finansovoyi kryzy [Features of the relationship of monetary and exchange rate policies during the financial crisis]. Svit finansiv, 2, 130-141.

Lukianenko, I. G., & Semko, R. B. (2012). Monetarna polityka ta fluktuatsii na fondovomu rynku Ukrainy [Monetary policy and fluctuations on Ukraine’s stock market]. Economy and forecasting, 4, 110-122.

NBU. (2016). The balance of payments of Ukraine’s, Gross external debt of Ukraine’s, Foreign trade. – Statistics of the external sector. Retried from http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=65613&cat_id=44446.

Babenko, V., Shooting, J., & Mastylo, A. (2016, January 9). Prymityvna ekonomika. Yak Ukrayina peretvorylasya na syrovynnyy prydatok [Primitive economy. As Ukraine has become a raw material appendage]. Ekonomichna Pravda. Retried from http://www.epravda.com.ua/publications/2016/01/9/575732.

Pynzenyk, V. (2016). Borh Ukrayiny [The debt of Ukraine]. Retried from http://www.pynzenyk.com.ua/Analytic/list.php?SECTION_ID=82.

UNIAN. (2014, February 28). NBU vviv tymchasove obmezhennya na znyattya valyutnykh vkladiv [NBU has introduced temporary restrictions on the withdrawal of foreign currency deposits]. Ekonomichna Pravda. Retried from http://www.epravda.com.ua/news/2014/02/28/423213.

Postanova NBU “Pro vrehulyuvannya sytuatsiyi na hroshovo-kredytnomu ta valyutnomu rynkakh Ukrayiny” No.758 [The NBU Act “On settlement of the situation in the money and foreign exchange markets Ukraine” No. 758]. (2014, December 1). Verkhovna Rada official web portal.


Copyright (c) 2019 Svitlana Gluschenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.