DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739112016124782

Монетарні стратегії: загрози реалізації в українській економіці

Svitlana Gluschenko

Анотація


У статті виділено та охарактеризовано фактори та умови економічного розвитку України, що нівелюють очікувані позитивні ефекти монетарних стратегій, зокрема вплив валютного та цінового каналів на українську економіку.

Ключові слова


монетарна політика; валютна політика; валютний курс; цінова політика; таргетування інфляції

Повний текст:

PDF

Посилання


Mischenko, V. I., Petryk, O. I., Somik, A. V., & Lisenko, Z. S. (2008). Monetarnyy transmisiynyy mekhanizm v Ukrayini [Monetary transmission mechanism in Ukraine]. K.: Research Center of the National Bank of Ukraine.

Stelmah, V. S. (2009). Monetarna polityka Natsional’noho banku Ukrayiny: suchasnyy stan ta perspektyvy zmin [Monetary policy National Bank of Ukraine: current state and possibilities for change]. K.: Research Center of the National Bank of Ukraine.

Dzyubluk, O. (2012). Osoblyvosti vzayemozv’yazku hroshovo-kredytnoyi ta valyutnoyi polityky v period finansovoyi kryzy [Features of the relationship of monetary and exchange rate policies during the financial crisis]. Svit finansiv, 2, 130-141.

Lukianenko, I. G., & Semko, R. B. (2012). Monetarna polityka ta fluktuatsii na fondovomu rynku Ukrainy [Monetary policy and fluctuations on Ukraine’s stock market]. Economy and forecasting, 4, 110-122.

NBU. (2016). The balance of payments of Ukraine’s, Gross external debt of Ukraine’s, Foreign trade. – Statistics of the external sector. Retried from http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=65613&cat_id=44446.

Babenko, V., Shooting, J., & Mastylo, A. (2016, January 9). Prymityvna ekonomika. Yak Ukrayina peretvorylasya na syrovynnyy prydatok [Primitive economy. As Ukraine has become a raw material appendage]. Ekonomichna Pravda. Retried from http://www.epravda.com.ua/publications/2016/01/9/575732.

Pynzenyk, V. (2016). Borh Ukrayiny [The debt of Ukraine]. Retried from http://www.pynzenyk.com.ua/Analytic/list.php?SECTION_ID=82.

UNIAN. (2014, February 28). NBU vviv tymchasove obmezhennya na znyattya valyutnykh vkladiv [NBU has introduced temporary restrictions on the withdrawal of foreign currency deposits]. Ekonomichna Pravda. Retried from http://www.epravda.com.ua/news/2014/02/28/423213.

Postanova NBU “Pro vrehulyuvannya sytuatsiyi na hroshovo-kredytnomu ta valyutnomu rynkakh Ukrayiny” No.758 [The NBU Act “On settlement of the situation in the money and foreign exchange markets Ukraine” No. 758]. (2014, December 1). Verkhovna Rada official web portal.


Copyright (c) 2019 Svitlana Gluschenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.