DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739112016124818

Концептуальні аспекти стратегічного управління результатами діяльності промислового підприємства

Yuriy Safonov, Eugene Maslennikov, Olga Poberezhets

Анотація


Досліджено систему стратегічного управління результатами діяльності промислового підприємства. Сформовано концептуальні підходи до управління результатами діяльності промислового підприємства. Запропоновано методологічні аспекти концепції управління розвитком промислового підприємства. Визначено основні етапи формування стратегії управління результатами діяльності промислового підприємства.

Ключові слова


результати діяльності; промислове підприємство; стратегічне управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Maslennikov, E. I. (2016). Innovatsiyna ekonomika: teoretychni ta praktychni aspekty [Innovative Economy: theoretical and practical aspects]. Kherson: Grin DS.

Maurer, R. (2014). One Small Step Can Change Your Life: The Kaizen Way. M.: Alpina Pablysher.

Masaaki, I. (2011). Kaizen: The Key to Japan’s Competitive Success. M.: “Alpina Pablysher”.

Bravar, F-L, & Morgan, R. (2007). Smarter Outsourcing: An Executive Guide to Understanding, Planning and Exploiting Successful Outsourcing Relationships. M.: Balance Business Books.

Raider, R. (2007). Benchmarking kak instrument opredelenija strategii i povyshenija pribyli [Benchmarking Strategies: A Tool for Profit Improvement]. M.: RIA “Standatry y kachestvo”.

Shymkiv, A. (2004). Anhlo-ukrayins’kyy tlumachnyy slovnyk ekonomichnoyi leksyky [English-Ukrainian Dictionary of economics]. K.: Kyiv-Mohyla Academy.

Maslennikov, E. I., & Safonov, Y. (2015). Analitychne zabezpechennya vykorystannya sehmentnoyi systemy v upravlinni promyslovym pidpryyemstvom [Analytical support the use of segment management system in industrial enterprise]. Effectyvna ekonomika, 2.


Copyright (c) 2019 Yuriy Safonov, Eugene Maslennikov, Olga Poberezhets

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.