DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.66-74

Порівняльний аналіз сучасних тенденцій динаміки заробітної плати в Україні та Європейському Союзі

Iryna Lukianenko, Tetiana Donkohlova

Анотація


Метою цього дослідження є системний порівняльний аналіз сучасного стану ринку праці в країнах Європейського Союзу та в Україні в контексті особливостей формування заробітної плати на регіональному рівні. Детальний огляд літератури виявив незначну кількість досліджень за цією тематикою та дав змогу обґрунтувати її актуальність та важливість, зокрема в частині визначення особливостей сучасних тенденцій динаміки заробітної плати в Україні в регіональному розрізі. У процесі дослідження використовувалися такі методи: загальнонаукові методи системного аналізу та синтезу; узагальнення, систематизація та групування даних; сучасні статистичні та математичні інструменти, зокрема методи системної динаміки. Комплексна емпірична оцінка динаміки заробітної плати виявила значний розрив у рівні розвитку ринку праці в Україні та в країнах Європейського Союзу. Аналогічні висновки також були підтверджені оцінкою та аналізом результатів розробленої системної динамічної моделі українського ринку праці. Загалом, існує кілька можливих пояснень спостережуваної регіональної дивергенції заробітної плати на ринку праці України. З одного боку, регіональна асиметрія оплати праці може бути спричинена різницею у вартості життя. Вартість проживання в мегаполісах, інноваційних центрах та сферах бізнесу значно вища, ніж на периферії України. З іншого боку, значна кількість бар’єрів може ускладнювати процес релокації трудових ресурсів у межах країни. Крім того, було проаналізовано зміни у структурі зайнятості в усіх регіонах України. Розрахунок значення кореляції (CSC) показав, що українські регіони зазнали різного масштабу структурних змін у сфері зайнятості, що є ознакою нерівномірного розвитку регіонів країни і впливає на макроекономічну та фінансову стабільність. Емпіричний аналіз динаміки заробітної плати та тестування гіпотези щодо наявності конвергенції заробітної плати показав, що країни-члени ЄС демонструють конвергентний дохід: ті, що мають найнижчий початковий рівень чистого доходу (Румунія, Болгарія, країни Балтії, Угорщина та ін.), наприкінці досліджуваного періоду продемонстрували найвищі темпи зростання заробітної плати. Натомість регіональний аналіз заробітної плати показав, що в регіонах України простежується дивергенція заробітної плати: найвищі темпи зростання спостерігаються в більшості промислово розвинених регіонів, як-от Київ, Запоріжжя, Дніпропетровськ (Дніпро), Донецьк, Луганськ (перед АТО), Миколаїв та ін. Така структура оплати праці в країні не є сприятливим явищем у контексті сталого регіонального розвитку. Ця тенденція лише посилює регіональні дисбаланси в регіональному розвитку України: високорозвинені регіони швидко розвиваються, а периферія перебуває в стані економічної та демографічної стагнації. Отже, основними цілями державної політики у сфері стабілізації ринку праці має стати підвищення ефективності діяльності професійних спілок; вдосконалений перегляд податкового законодавства з метою формалізації частки ринку тіньової праці; скорочення безробіття через ефективне використання трудових ресурсів та створення нових робочих місць, що сприятиме економічному зростанню країни в майбутньому.

Матеріал надійшов 10.04.2019


Ключові слова


ринок праці; ринкова рівновага; конвергенція заробітної плати, структурні зміни, зайнятість, методи системного аналізу

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Vorontsova, O. V. (2014). Problems of Formation of Demand for Labour under Conditions of Unstable Development of Economy. Biznes Inform [Business Inform], 2, 228–232.

Hrynkevych, S. S. (2014). The Transformational Changes of the National Labour Market in the Context of the European Integration. Biznes Inform [Business Inform], 10, 197–202.

Hrishnova, О. А. (2014). Liudskyi, intelektualnyi i sotsialnyi kapital Ukrainy: sutnist, vzaiemozviazok, otsinka, napriamy rozvytku [Human, Intellectual and Social Capital of Ukraine: Sense, Interconnections, Evaluation, Development Directions]. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, 1, 34. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_1_5.

Klebanova, T., Guryanova, L., Daradkeh, Y., & Kavun, S. (2013). Approach to the Assessment Irregularity and Cyclic Dynamics of Territorial Development. Asian Economic and Financial Review, Asian Economic and Social Society, 3 (12), 1620–1641.

Onikiienko, V. V., Tkachenko, L. H., & Yemelianenko, L. M. (2007). Rozvytok rynku pratsi Ukrainy: tendentsii ta perspektyvy [Development of the Ukrainian labor market: trends and prospects], Rada po vyvchenniu produktyvnykh syl Ukrainy NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine, 286.

Blanchard, O., & Wolfers, J. (2000). The Role of Shocks and Institutions in the Rise of European Unemployment: The Aggregate Evidence. Economic Journal, 110, 53. doi: https://doi.org/10.3386/w7282

Lukianenko, I., & Oliskevych, M. (2017). Evidence of Asymmetries and Nonlinearity of Unemployment and Labour Force Participation Rate in Ukraine. Prague Economic Papers, 26 (5), 578–601. doi: https://doi.org/10.18267/j.pep.633

Novik, A. Yu. (2017). Modelling Internal Migration with the Use of System Dynamics. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 2 (1), 103–109. doi: https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119815

Ohlsson, H. (1995). Labor market policy, Unemployment and wages. A VAR-model for Sweden 1969–1990. Retrieved from http://uueconomics.se/henryo/jcvar.pdf

Foroni, C., Furlanetto, F., & Lepetit, A. (2018). Labor supply factors and economic fluctuations. Retrieved from http://www.hec.ca/iea/chaires_groupes_recherche/macromontreal/conferences/Furlanetto.pdf doi: https://doi.org/10.1111/iere.12311

Borjas, G. J. (2001). Does Immigration Grease the Wheels of the Labor Market? Brookings Papers on Economic Activity, 1, Harvard University, 52. Retrieved from https://www.oecd.org/eco/growth/24741853.pdf doi: https://doi.org/10.1353/eca.2001.0011

Ganong, P., & Shoag, D. (2015). Why Has Regional Income Convergence in the U.S. Declined? Journal of Urban Economics. Retrieved from https://scholar.harvard.edu/files/shoag/files/why_has_regional_income_convergence_in_the_us_declined_01.pdf doi: https://doi.org/10.3386/w23609

Statistical Database of the International Labor Organization. Retrieved from http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.html

State Statistics Service. Retrieved from http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/index.html

Database of the Ministry of finance of Ukraine. Retrieved from https://minfin.com.ua/

Satchi, M., & Temple, J. (2008). Labor markets and productivity in developing countries. Review of Economic Dynamics, 12 (1), 183–204. doi: https://doi.org/10.1016/j.red.2008.09.001

Eberts, R. W. (1994). Regional Wage Convergence and Divergence: Adjusting Wages for Cost-of-Living Differences. Federal Reserve Bank of Cleveland, Quarter 2, 30, No. 2, 27–41. Retrieved from https://fraser.stlouisfed.org/title/1328/item/4273/toc/43953

Statistical Service of the European Union Eurostat. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat

World Bank Database. Retrieved from https://data.worldbank.org/

Oliskevych, M., & Lukianenko, I. (2017). Structural Change and Labor Market Integration: Evidence from Ukraine. International Journal of Economics and Financial Issues, 7 (3), 501–509. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijefi/issue/32021/354284

Havlik, P. (2015). Patterns of Structural Change in the New EU Member States. DANUBE: Law and Economics Review, 6 (3), 133–157. doi: 10.1515/danb-2015-0009


Copyright (c) 2019 Iryna Lukianenko, Tetiana Donkohlova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.